ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN AAN NIET-CONSUMENTEN

Van: Speel Goed BV, IJweg 461, Boesingheliede. (hierna Speel Goed)

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Koper: de wederpartij van Speel Goed, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Speel Goed en koper.

Artikel 2 Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Speel Goed en een koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De (verkoop-) voorwaarden van koper zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk door Speel Goed van de hand gewezen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Speel Goed en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

De door Speel Goed gemaakte aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Speel Goed is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

Levertijden in aanbiedingen/offertes van Speel Goed zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk in deaanbieding/offerte is vermeld.

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Speel Goed daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Speel Goed anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Speel Goed niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Speel Goed zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Indien en voorzover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft Speel Goed het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Speel Goed aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig/juist/compleet aan Speel Goed worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig/juist/compleet aan Speel Goed zijn verstrekt, heeft Speel Goed het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Speel Goed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Speel Goed is uit gegaan van door de koper verstrekte gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Speel Goed de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door Speel Goed of door Speel Goed ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Koper vrijwaart Speel Goed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

Levering geschiedt af fabriek/magazijn van Speel Goed – Ex Works (Incoterms 2000).

Koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat Speel Goed deze bij hem aflevert of doet afleveren.

Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Speel Goed gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van koper.

Indien de goederen worden bezorgd, is Speel Goed gerechtigd de bezorgkosten in rekening te brengen tenzij anders in de aanbieding/overeenkomst is vermeld; deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

Indien Speel Goed gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Speel Goed schriftelijk ter beschikking heeft gesteld.

Indien Speel Goed een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Speel Goed schriftelijk ingebreke te stellen.

Speel Goed is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst schriftelijk is afgeweken. Speel Goed is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Monsters en modellen

Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de goederen daaraan behoefden te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk isovereengekomen dat de goederen daarmee zullen overeenstemmen.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen in de overeenkomst, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Speel Goed te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 2 weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk te worden gemeld.

Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte goederen. Wenst koper gebrekkige goederen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Speel Goed op de wijze zoals door Speel Goed aangegeven.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

Indien Speel Goed met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Speel Goed niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Speel Goed mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijs wijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.

De door Speel Goed gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de overeenkomst aangegeven.

Artikel 9 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Speel Goed aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Speel Goed heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Speel Goed kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Speel Goed kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Speel Goed geleverde goederen, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Speel Goed totdat de koper alle verplichtingen uit de overeenkomst (waaronder de betalingsverplichting) is nagekomen.

De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Speel Goed zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Door Speel Goed geleverde goederen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Voor het geval dat Speel Goed zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Speel Goed of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Speel Goed zich bevinden en die goederen mede terug te nemen.

Artikel 11 Garantie

Speel Goed garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan hetgeen is overeengekomen in de overeenkomst dan wel aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Deze garantie geldt gedurende een periode van 2 maanden na levering.

Indien de te leveren goederen niet voldoen aan deze garantie, zal Speel Goed de goederen binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Speel Goed, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen goederen aan Speel Goed te retourneren en de eigendom aan Speel Goed te verschaffen.

Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer koper of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de goederen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet bestemd zijn.

Indien de door Speel Goed verstrekte garantie een goed betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent hiervan wordt verstrekt.

Artikel 12 Incassokosten

Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag; dit met een minimum van € 500,00. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper; koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

Speel Goed is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Speel Goed ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; en/of

– de desbetreffende overheden weigeren eventueel vereiste import- en/of exportvergunningen voor de te leveren goederen te verstrekken;

– koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

Voorts is Speel Goed bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Speel Goed op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Speel Goed de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Speel Goed behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Indien door Speel Goed geleverde goederen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Speel Goed jegens koper beperkt tot hetgeen in Artikel 11 staat.

Indien Speel Goed aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft,althans tot maximaal € 10.000 (zegge: tienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Speel Goed in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Speel Goed aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Speel Goed toegerekend kan worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Speel Goed is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Speel Goed.

Artikel 15 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Speel Goedgeen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Speel Goed niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval een toeleverancier van Speel Goed in overmacht verkeerd, zal dit als overmacht van de zijde van Speel Goed worden beschouwd, met dien verstande dat Speel Goed naar beste weten en kunnen zal trachten te bewerkstelligen alsnog en zo snel mogelijk haar verplichtingen na te komen.

Speel Goed heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Speel Goed zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Speel Goed ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Speel Goed gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 Vrijwaring en Risico-overgang

Koper vrijwaart Speel Goed voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen, instructies of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Intellectuele Eigendom

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Speel Goed zich de rechten en bevoegdheden voor die Speel Goed toekomen op grond van haar intellectuele eigendomsrechten waarondermerk- en auteursrechten.

Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de goederen aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

De in het kader van de overeenkomst eventueel door Speel Goed tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn en blijven eigendom van Speel Goed, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen.

Alle door Speel Goed eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Speel Goed worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Speel Goed behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Algemeen

Partijen zijn – tijdens en na de uitvoering van een overeenkomst – jegens elkaar verplicht tot geheim hou ding van wederzijdse vertrouwelijke bedrijfs aangele genheden waarvan zij bij de uitvoering ervan kennis nemen.

De rechter in de vestigingsplaats van Speel Goed is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke overeenkomst tussen Speel Goed en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.